Revision history of "How-To:CreatePublicNode/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:28, 13 October 2014Dr.Beer (Talk | contribs). . (11,509 bytes) (+453). . (Created page with "Дуже бажано, щоб ви отримали безкоштовне динамічне dns доменне ім'я, наприклад на http://www.noip.com/free, а ...")
  • (cur | prev) 00:27, 13 October 2014Dr.Beer (Talk | contribs). . (11,056 bytes) (+981). . (Created page with "=== '''Публічний вузол у вас удома''' === Запуск публічного сервера на вашій домашній системі схоже н...")
  • (cur | prev) 00:23, 13 October 2014Dr.Beer (Talk | contribs). . (10,075 bytes) (+373). . (Created page with "=== '''Додаткові інструменти''' === Ці інструменти були створені Nxt співтовариством і можуть допомог...")
  • (cur | prev) 00:21, 13 October 2014Dr.Beer (Talk | contribs). . (9,702 bytes) (+2,184). . (Created page with "Одного разу створивши аккаунт, ви отримаєте лист з IP -адресом, ім'ям користувача (повинно бути 'roo...")
  • (cur | prev) 00:12, 13 October 2014Dr.Beer (Talk | contribs). . (7,518 bytes) (+536). . (Created page with "# Зареєструйтеся на VPS (Virtual Private Server) у провайдера, наприклад у digitalocean.com. Ця інструкція припускає,...")
  • (cur | prev) 00:10, 13 October 2014Dr.Beer (Talk | contribs). . (6,982 bytes) (+560). . (Created page with "'''''ПРИМІТКА''': це просунута операція і '''не''' підходить для людей, які не упевнено себе почувають...")
  • (cur | prev) 00:09, 13 October 2014Dr.Beer (Talk | contribs). . (6,422 bytes) (+56). . (Created page with "=='''Установка публічного Nxt вузла (ноды) на VPS або виділений сервер'''==")
  • (cur | prev) 00:09, 13 October 2014Dr.Beer (Talk | contribs). . (6,366 bytes) (+6,366). . (Created page with "How-To:Створення публічного вузла (ноди)")